Skolens styringsorganer

Trøndelag fylkeskommune eier alle de fylkeskommunale videregående skolene i fylket.

Skoleutvalget

I opplæringsloven heter det at alle videregående skoler skal ha et
skoleutvalg som skal gi rektor og skolemyndigheter råd og
styringssignaler i saker som angår skolen. Skoleutvalget møtes
minimum to ganger i året.

Skoleutvalget består av

  • Rektor
  • 2 elevrepresentanter
  • 2 representanter for de tilsatte
  • 2 representanter for det lokale samfunnsliv
  • 1 representant for det lokale politiske system
  • 1 representant for fylkestinget

Skolemiljøutvalget

I skolemiljøutvalget skal elevene, de tilsatte, skole-ledelsen og fylkeskommunen være representert.
Utvalget skal være sammensatt på en slik måte at elevene er i flertall.

I opplæringsloven heter det også at alle videregående skoler skal ha et skolemiljøutvalg som har drøftingsrett i saker som angår skolen fysiske og psykososiale miljø. Elevene skal være i flertall i dette utvalget. Heimdal vgs har et aktivt skolemiljøutvalg (SMU) som bidrar til trivsel gjennom å arrangere ulike aktiviteter gjennom skoleåret. SMU og elevrådet samarbeider tett. 

Elevrådet

Elevrådet er et fellesorgan for skolens elever og et rådgivende organ for rektor. Elevrådet skal ta seg av oppgaver i samband med elevenes arbeidsmiljø og trivsel på skolen. Elevrådet drøfter og gir tilråding i saker som forelegges rådet av elevene. Elevrådet kan selv ta opp og legge fram for rektor saker de mener er av interesse for elevene. Hver klasse velger en representant og en vara. Elevene velger selv sitt styre. Dette styret har regelmessige møter med rektor og avdelingsleder. I begynnelsen av hvert skoleår holdes det elevrådsskolering for de tillitsvalgte, slik at de skal kunne gjøre en best mulig jobb.

Elevrådets side

Sist oppdatert 03.07.2023