Klage på standpunkt og eksamen

Standpunkt klage.jpg

Publiseringsdatoer for standpunktkarakterer og klagefrister

Standpunktkarakterer i alle fag publiseres 7. juni. Klagefristen er 17. juni kl 09.00.
Unntak er programfag for Byggfag Vg1, som publiseres 12. juni.  Klagefristen er 22. juni kl. 09.00

Standpunktkarakterer i orden og atferd publiseres 12. juni. Klagefristen er 22. juni kl. 09.00

Skjema for klage på standpunkt

Klager blir normalt behandlet i månedsskiftet august/september, og resultatet vil da være klart i september.

OBS!
Hurtigklagefrist for VG3 og VG1 + VG2 yrkesfag

Avgangselever (dette gjelder også VG1 + Vg2 yrkesfag) bør sende inn klagen så fort som mulig for å ha større mulighet til å få sin klage behandlet før 1. juli. For disse elevene må klagen derfor være registrert hos oss senest 11. juni kl. 12.00. 

Klage på standpunkt 

Karakterene publiseres i Visma. Det er den enkeltes ansvar å gjøre seg kjent med karakterene. Skolen sender ikke ut papirutskrift av karakterer til elevene. Avgangselever får vitnemål/ kompetansebevis så snart disse blir klare etter skoleslutt. Det kan klages på standpunktkarakter i fag, eksamenskarakter, standpunktkarakter i orden og atferd og vedtak om ikke å sette standpunktkarakter i fag. Det kan ikke klages på halvårsvurderinger. Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt de som kan klage er blitt gjort kjent med karakteren, eller burde ha gjort seg kjent med den. Innenfor klagefristen kan det kreves begrunnelse for standpunktkarakter. Dersom det kreves slik begrunnelse, regnes ny 10 dagers klagefrist fra den dagen begrunnelsen er mottatt.

For elever på vg1 og vg2: Det kan bare klages på standpunkt, ikke på terminkarakter (T2) i fag som ikke er avsluttet, f.eks. kroppsøving.

Resultatet av en klage kan være at eleven beholder karakteren eller at karakteren går opp eller ned.

Nyttig informasjon angående klage på standpunkt

Publiseringsdatoer for standpunktkarakterer og klagefrister finner du i boksene under siden her.

Annen informasjon om standpunkt

Ved ikke bestått karakter:

  • Når elev har fått IV eller 1 i standpunktkarakter, er faget ikke bestått.
  • Når elev har fått IV, må elev melde seg opp til eksamen som privatist og betale eksamensavgift  https://privatist.inschool.visma.no
  • Når elev har fått karakter 1, må eleven melde seg opp til eksamen innen 15. september. Dette skjer ved at elev leverer oppmeldingsskjema til skolen.


Klage på ikke-skriftlig eksamen

Du kan ikke klage på karakter til ikke-skriftlig eksamen. Årsaken til dette er at klagenemnda ikke har noe dokumentasjon på elevens måloppnåelse.

Eleven kan klage på hvordan eksamenssituasjonen ble gjennomført. F.eks. om eleven ble forstyrret, ble avbrutt av alarm osv.

Hvis elev får medhold, kan eleven enten velge å gå opp til ny eksamen med nytt trekk, eller ikke gå opp til eksamen. Dette vil framkomme som en merknad i vitnemålet, og kravet til antall eksamener vil være oppfylt.

Skjema for klage på ikke-skriftlig eksamen

Klage på skriftlig eksamen

Hvis du ønsker å klage på karakter på skriftlig eksamen, må du gjøre dette i Visma InSchool. Se på bildet hvordan du gjør det:

image7zoka.png
Før du leverer inn en klage, bør du ha rådført deg med faglærer. Årsaken til det er at du kan gå ned en karakter ved klage, og klager du på at du har fått karakteren 2, kan du få karakteren 1, og dermed ikke bestått.

Fristen for å klage er 10 dager. Fristen regnes fra tidspunktet når meldinga om vedtaket er kommet fram til den som har klagerett, eller når den som har klagerett, burde ha gjort seg kjent med vedtaket.

Når det gjelder karakter til skriftlig eksamen, vil klagesensur vurdere alle sider ved karakterfastsettingen. Hvis denne finner at karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjon, settes det ny karakter. Ny karakter er endelig, og kan ikke påklages.

Hurtigklage våreksamen: Avgangselever som søker opptak til høyere utdanning, og som ønsker klagen ferdigbehandlet snarest mulig, bør levere sin klage umiddelbart og senest innen hurtigklagefristen som for våren 2024 er onsdag 26. juni kl. 12.00

Spørsmål om klager rettes til Arnt Sigurd Solberg eller Turid Johansen

Har du spørsmål?