Bibliotek

355506469_1760218437729100_7972883255457835889_n.jpg

Velkommen til biblioteket som ligger i 1. etg. ved siden av kantina!

Biblioteket er åpent alle hverdager fra kl 08:00 - 15:30.

På Internett er biblioteket alltid åpent.Trykk på lenka for å søke i skolebibliotekets boksamling. Her kan du også reservere bøker.

På biblioteket finner du: Bøker, lydbøker, filmer, referansesamling og avis/tidsskrifter, samt en liten lesesal.

Lånetid for bøker er 4 uker, for filmer er lånetiden 7 dager. Oppslagsverk/leksika er ikke til utlån. Tapt materiale må erstattes.

Alle ansatte og elever er velkommen til å bruke biblioteket og bibliotekaren hjelper gjerne med råd og veiledning.

Bruk gjerne lesesalen på biblioteket hvis du trenger ro til å jobbe med skolearbeid. Lesesalen ligger innerst i biblioteket.

  • Bli kjent med biblioteket
  • Shared reading
  • Bokprat
  • Å lese for andre
  • Lesestund
  • Kildekritikk
  • Reflekssjonssamtaler om kildetillit, digital hverdag og sosiale medier
  • Hjelp til kildeføring
  • Språkkafe
  • Små bokprater i lunsjen

ATEKST:  Mediearkivet ATEKST hjelper elever og ansatte i norske skoler med å finne fakta, kommentarer og refleksjoner på samfunnshistorien. ATEKST er det redaksjonelle arkivet til mange av landets ledende medier og et søkeredskap for å hente frem et mangfold av originale artikler. Artikler tilbake til 1945 presenteres som ren tekst eller i PDF-format.
Arkivstoff fra de store norske avisene dekker historien mellom dagens avis og lærebøkene. Mye av skolefagenes innhold er knyttet til akkurat dette tidsrommet.

Søk i store norske leksikon on-line: Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. 

Leser søker bok: Leser søker bok er en forening som jobber for at alle skal ha tilgang til gode bøker. Her kan du blant annet finne bøker som passer godt til minoritetsspråklige med kort botid i Norge, og ei liste over de 100 beste lettlestbøkene vi har i Norge.

Trenger du hjelp til litteratursøk og oppgaveskriving? Her er sider med gode tips:

http://www.ntnu.no/viko/ http://www.kildekompasset.no/

Når du skal forske selv

Under finner du en samling lenker som kan brukes som utgangspunkt når du skal finne kilder til forskningsoppgaver. Lista er kun ment som et sted å starte, så hvis du ikke finner det du trenger må du gjerne ta kontakt med faglærer eller skolebibliotekaren for mer hjelp.

Arkiv og leksikon
A-Tekst- Avisarkiv med mange aviser, men kun innhold som er mer enn en uke gammel.  Husk at du må være koblet på skolenettet for å ha tilgang.

Nasjonalbibliotekets avisarkiv  avissamling fra 1763 og fram til i dag. Samlingen består av ca 50 000 bind, og inneholder både riksaviser og lokalaviser.

Store norske leksikon gratis og fritt tilgjengelig oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner.

Wikipedia Leksikon som alle kan redigere. OBS! Wikipedia skal aldri stå i kildelista, men kan brukes for å få oversikt og for å finne andre, mer troverdige kilder. Sjekk kildelista nederst på sida for å finne flere kilder.

Arkivverket.no et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver

Politikk og samfunn
FN-sambandet en norsk organisasjon som har som hovedoppgave å informere om FN og FNs arbeid. Deres hovedmålgruppe er barn og unge, og skoleverket. 

NUPI og NUPI skole Norsk utenrikspolitisk Institutt er et uavhengig forskningsinstitutt som har til formål å forske og informere om internasjonale utviklingstrekk og spørsmål. Her finner du info om utenrikspolitikk og artikler om hendelser i verden.

NRK er Norges offentlig eide allmenn­kringkaster, her kan du finne oppdaterte nyheter om både Norge og resten av verden.

Landinfo er utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon. Landinformasjon (Country of Origin Information) er informasjon om forhold i flyktningers og migranters opprinnelsesland.

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. De jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Her kan du for eksempel finne informasjon om norsk bistand, for Norad fovalter store deler av Norges bistandsmidler.

World factbook nettsidelaget av den amerikanske regjeringen, hvor de presenterer informasjon om om verden. Her finner du for eksempel enkle oversikter og sammenligninger av land i verden, som språk, informasjon om befolkning og forventet levealder.

Leger uten grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk nødhjelpsorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Her kan du finne informasjon om for eksempel flyktningsituasjonen i verden, sykdommer og helse, krig og konflikt og glemte kriser.

Likestilling- og diskrimineringsombudet. Her finner du ryddig oversikt over lovverk, rapporter og rettsutvikling knyttet til likestilling og diskriminering.

Barneombudet Her finner du oversikt over blant annet barn og unges rettigheter og plikter på skolen, informasjon om kriminalitet og helse.

Verdensbanken Åpen og gratis forskning og statistikk knyttet til blant annet fattigdom, klima, helse og konflikter i verden.

Klima og natur
Artsdatabanken  norske arter og naturtyper

Cicero senter for klimaforskning, som er en uavhengig forskningsstiftelse som skal bidra til omstilling gjennom å drive forskning, utredning og rådgivning om klimarelaterte globale miljøspørsmål.

Miljødirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Hovedoppgavene deres er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensing. Her kan du finne info om for eksempel norsk friluftsliv, miljøovervåking, arealplanlegging, avfallsbehandling, jakt, forurensning og verneområder. Her finner du informasjon om for eksempel globale utslipp, klimaeffekter, klimapolitikk og klimaøkonomi.

Miljølære.no  utvikles og driftes av Skolelaboratoriet i realfag ved Universitetet i Bergen og finansieres av Kunnskapsdepartementet. Nettstedet består av læringsaktiviteter som støtter undervisning for bærekraftig utvikling. Her finner du ulike naturområder i Norge, med registreringer utført av elever fra hele landet.

Norsk klimaservicesenter er et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat, Kartverket, NORCE og Bjerknessenteret. Her kan du finne info om hvordan klimaet vil se ut i framtiden, værdata og statistikk knyttet til klima.

https://www.framtiden.no/ Nettstedet til Framtiden i våre hender, som er en av Norges største miljøorganisasjoner. De er partipolitisk og religiøst uavhengige. Her kan du finne info om for eksempel bærekraftig mat, klesindustrien og overforbruk.

Helse
Folkehelseinstituttet et statlig forvaltingsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. De har som hovedoppgave å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester. Her finner du altså info om helse i Norge, og norske helse- og omsorgstjenester.

Helsedirektoratet er myndighetsorgan og faglig rådgiver, som iverksetter av vedtatt politikk og forvalter av lov og regelverk innenfor helse- og omsorgssektoren. Her finner du for eksempel informasjon om folkehelse, psykisk helse i Norge, statistikk, registre og rapporter knyttet til helse i Norge.

Helsebiblioteket gir gratis tilgang til oppslagsverk, retningslinjer, databaser og andre kunnskapsressurser for helsepersonell i Norge. Helsebiblioteket driftes i Folkehelseinstituttet.

Matportalen er et statlig, landsdekkende forvaltingsorgan som er med å sikre forbrukere trygg mat og trygt drikkevann. Her finner du info om for eksempel drikkevannsforsyning, dyrevelferd, krav til mat og kosmetikkprodukter, genmodifisering, import og eksport av planter og kjøtt.

Historie
Norgeshistorie.no Norgeshistorie.no er et nettsted som formidler historie på et lett forståelig språk. Norgeshistorie.no er utviklet av Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) ved Universitetet i Oslo

Mediehistorisk tidsskrift utgitt av Norsk mediehistorisk forening. Foreningen ble etablert 1975 som Pressehistorisk Arkiv, og har som formål å sikre mediehistorisk kildemateriale og å stimulere til mediehistorisk forskning og formidling.

Norsk medietidsskrift Medievitenskap er utpreget tverrfaglig, og Norsk medietidsskrift ønsker å vise hele bredden, fra humaniora til samfunnsvitenskap og fra filmanalyse til journalistikkforskning.Gratis.

Kvinnehistorie.no Kvinnehistorie.no eies og driftes av Kilden kjønnsforskning.no, som er et nasjonalt kunnskapssenter for kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning. Her kan du lese om viktige hendelser i norsk kvinnehistorie. Målet med kvinnehistorie.no er å synliggjøre og formidle kvinners liv og erfaringer opp gjennom historien.

22.juli-senteret Nasjonalt minne- og læringssenter om 22.juli

Norsk folkeminnesamling kulturhistorisk nasjonalarkiv med tradisjonsmateriale, tekster og fotografier etter omkring 500 samlere. Eksempler på tema: trolldom, eventyr og sagn, livshistorier, kulturhistorisk materiale og gjenstander.

Offentlige nettsteder

Offentlige organer som Stortinget, Regjeringen, direktorater, fylkeskommuner, kommuner, høgskoler og universiteter publiserer stadig mer informasjon. Denne informasjonen er viktige faglige kilder fordi du kan gå ut fra at innholdet på disse sidene er korrekt.

Regjeringen.no
stortinget.no
Trøndelag fylkeskommune
Trondheim kommune
Lovdata

Kudos er en dokumentsamling og søkeløsning for offentlige kunnskaps- og styringsdokumenter. Her finner du blant annet evalueringer, utredninger, årsrapporter, tildelingsbrev, NOU-er, planer og strategier, samt proposisjoner og meldinger til Stortinget.

Bibliotek
Thora Storm skolebibliotek Her finner du oversikt over alt vi har på skolebiblioteket.

Trondheim katedralskoles skolebibliotek Bøker du kan låne på Trondheim katedralskole (ligger nå i 1. etasje på Gerhard Schøning, inngang fra parken)

Biblioteksøk Katalog med bøker fra folkebibliotek over hele landet. Tonje kan bestille hvis du finner noe relevant her.

Oria - bibliotekkatalogen til universiteter og høgskoler. Tonje kan bestille til deg hvis du finner noe relevant, men det er ikke alt vi har tilgang til.

Nasjonalbiblioteket  - digitale bøker og aviser. Noe ligger bak mur, men du kan søke om tilgang her. Søk opp «Thora Storm, biblioteket», og si fra til Tonje (tonov@trondelagfylke.no) om at du har søkt, så hun kan gi tilgang.

Statistikk

Statistisk sentralbyrå er en faglig uavhengig institusjon ansvarlig for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunn på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. SSB skole Statistisk sentralbyrås side tilpasset skolen

European Social Survey en forskerdrevet tverrnasjonal spørreundersøkelse (survey) som siden 2002 har blitt gjennomført hvert annet år i en lang rekke europeiske land. ESS måler befolkningens holdninger, oppfatninger og atferdsmønstre i over 30 europeiske land.

Eurostat Statistikk fra Europa, men også enkle forklaringer om statistikk her

Ungdataundersøkelsen Ungdata er lokale barne- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. 

Surveybanken Her kan du finne, analysere og laste ned data fra spørreundersøkelser. Surveybanken inneholder 750 000 spørsmål fra mer enn 3000 spørreundersøkelser tilbake til 1957.

Kommunedatabasen består av omfattende registeropplysninger fra norske kommuner fra 1796 til 2018.

Forskning

Google scholar - Akademiske artikler og publikasjoner 

Forskning fra universitet i Norge, for eksempel bacheloroppgaver, masteroppgaver og doktorgrader: NTNU , Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo, Nord Universitet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Oslomet, Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Tromsø. Husk at du også kan søke opp høgskoler.

NORA - Norwegian Open Research Archives. Samlebase 

Idunn.no  fag- og forskningsartikler. Noe er åpent, men mye ligger også bak betalingsmur.

Psykologisk.no - fagartikler. Noe er åpent, men mye ligger bak betalingsmur.

Apollon er Universitetet i Oslos populærvitenskapelige forskningsmagasin. 

FAFO er en samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og demokrati.

Institutt for samfunnsforskning er et uavhengig forskningsinstitutt i Oslo. Her finner du samfunnsforskning.

Kunnskapssenteret Kilden er en uavhengig avdeling i Forskningsrådet som formidler forskning på kjønn og likestilling.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)-  forskning, utredninger, statistikk rundt integrering og mangfold levert av direktoratet som har ansvar for å utføre regjeringens integreringspolitikk. 

Utdanningsforskning er Utdanningsforbundets forskningsportal, hvor de presenterer forskning som er knyttet til utdanningssektoren. Aktuelle tema: barn, ungdom og utdanning.

Norges offentlige utredninger (NOU) er statlige rapporter som drøfter utvikling og iverksetting av offentlige tiltak for løsning av samfunnsmessige problemer og utfordringer.

NVA – Nasjonalt Vitenarkiv samler informasjon om norsk forskning og gjør forskningsresultater og forskningsinformasjon åpent tilgjengelig.

PhilArchive Stort gratisarkiv med artikler om filosofi. Engelsk og rettet mot studenter og forskere.

Forskning.no eies av Foreningen for drift av forskning.no, som drives på non-profit basis. I foreningen er 80 norske forskningsinstitusjoner medlemmer. forskning.no skal bringe nyheter om forskning, være engasjerende og nysgjerrighetsvekkende, fungere som en ressursbank for leserne. 

Har du funnet en kilde du er skeptisk til? Det finnes oversikter på nett over useriøse publiseringskanaler, for eksempel her: https://beallslist.net/

Ta kontakt

Sist oppdatert 05.03.2024