Gratisprinsippet

Gratisprinsippet ved studieturer og ekskusjoner – retningslinjer

Skolene opplever et sterkt press fra både elever og lærere om å kunne bruke studieturer og ekskursjoner som en stimulerende og motiverende læringsarena. Fylkesrådmannen stiller seg selvsagt positiv til at det fortsatt skal være mulig å bruke slike arenaer. Det såkalte gratisprinsippet vil imidlertid i praksis legge sterke begrensninger på slike muligheter.

Fylkesrådmannen ønsker å presisere at slike organiserte opplegg utenfor skolen ikke kan stille krav til enkeltelever om selv å dekke hele eller deler av kostnadene som er knyttet til slike tiltak. Dersom skolen ser seg i stand til å dekke utgiftene over eget budsjett vil det selvsagt ikke ligge noen begrensninger i å gjennomføre studieturer/ekskursjoner, med de kravene som også ligger om forsvarlig faglig/pedagogisk innhold.

Utdanningsdirektoratet presiserer også at opplæringsloven ikke er til hinder for at skoleturer og andre kostnadskrevende aktiviteter finansieres av andre enn skoleeier/skolen. I dette ligger det at ”…elever og foresatte kan gå sammen om å finansiere skoleturer ved reelt frivilllige gaver og dugnader, så lenge det ikke stilles motytelser for disse bidragene og forutsatt at de kommer alle elevene til gode”.

Det er grunn til å vektlegge begrepet reelt frivillige gaver og dugnader, og at de innsamlede midlene da kommer alle elevene til gode. Fylkesrådmannen vil derfor henstille til skolene om å sørge for at både lærere og elever får uttømmende kjennskap til de begrensningene som ligger i opplæringsloven. I dette ligger det også en føring om at skolene bør orientere elever og lærere om at det ikke igangsettes planlegging av slike turer før det kan vises til garantier om at reiser vil bli fullt ut finansiert for hele elevgruppen – også for elever hvor foreldre reserverer seg mot å gi frivillige bidrag – gjennom reelt frivillig innsats. Det må også presiseres at det ikke må øves press overfor elever/foreldre som av ulike grunner ikke ser seg i stand til å bidra økonomisk.

Fylkesrådmannen har på bakgrunn av dialog med skoler og foresatte utarbeidet følgende retningslinjer:

Retningslinjer for studieturer og ekskursjoner

  1. Skolene må i forkant av hvert skoleår lage en mest mulig fullstendig plan for gjennomføring av ekskursjoner og skoleturer.
  2. Det må ikke planlegges turer som pålegger elevene egenbetaling. Elevene skal ikke betale for reise, innkvartering eller inngangsbilletter til faglig relevante arrangement.   
  3. Alle turer i skolens regi er å oppfatte som opplæring og kan ikke gjøres frivillig. Turene må planlegges slik at alle elever har mulighet til å delta. Unntak kan gjelde ved egne opplegg for spesielle grupper av idrettsutøvere. For elever som av en eller annen grunn ikke kan delta på turer, skal det være et organisert opplæringstilbud på skolen.
  4. Turer i skolens regi skal i utgangspunktet dekkes av den enkelte skole, eventuelt via ulike EU-ordninger eller andre program.
  5. Dersom skolen ikke ser seg i stand til å dekke utgiftene, kan elever og foresatte gå sammen om finansiering ved frivillige gaver og dugnader. Gaver skal samles inn på en slik måte at giverne er anonyme og slik at elever og foresatte ikke føler seg presset til å bidra, se blant annet opplæringsloven § 9 A-2.
  6. Gavene skal ikke beløpsfestes. Eventuelle innsamlede midler og frivillige gaver må komme alle elevene til gode.
  7. Det må ikke stilles krav om motytelser for eventuelle gaver. 
  8. Rektor har det fulle ansvaret for alle prosesser i forbindelse med ekskursjoner og skoleturer. Alle inntekter og utgifter i forbindelse med skoleturer skal synliggjøres i skolens regnskap. 
  9. Elever og lærere skal rutinemessig orienteres ved skolestart om hva gratisprinsippet innebærer.
  10. Skolen skal ha egne prosedyrer for gjennomføring av kortere og lengre ekskursjoner.
Sist oppdatert 01.06.2018