Kjerneverdier

Hva betyr disse ordene for oss?

Engasjert

 • Vi utvikler arbeids- og læringsmiljøet ved skolen.
 • Vi ser framover og har endringsvilje samtidig som vi tar vare på våre positive tradisjoner.
 • Vi er faglig interesserte, motiverte og oppdaterte.
 • Vi er samfunnsorienterte og opptatt av verden rundt oss.
 • Vi stiller høye krav til oss selv, og vil være faglig i front.
 • Vi har en dynamisk organisasjon som søker nye tanker og muligheter.
 • Vi vil være synlig i byen og søker samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Vi deler gjerne våre erfaringer med andre.

 

Inkluderende

 • Vi bryr oss om elever og kollegaer, og vi «ser» alle.
 • Vi viser omtanke og omsorg for hverandre.
 • Vi har et inkluderende og samarbeidende fellesskap der alle er med og drar sammen mot et felles mål.
 • Vi har respekt for annerledes tenkende og er åpne for nye ideer og andre kulturer.
 • Vi ser verdien av et kulturelt mangfold blant elever og ansatte.
 • Vi er sjenerøse i vår anerkjennelse av andres arbeid, flinke til å gi hverandre ros, og gleder oss over andres suksess.

 

Ordentlig

 • Vi er opptatt av høy kvalitet og variasjon i læringsarbeid og undervisningsmetoder.
 • Vi er godt forberedt og til enhver tid orientert om aktuelle forhold på skolen.
 • Vi følger opp krav og retningslinjer fra skoleeier og myndigheter.
 • Vi er pålitelige og ryddige, og alle ledd i organisasjonen fungerer profesjonelt og skikkelig.
 • Vi har klare ansvarsområder og tydelige prosedyrer samtidig som vi viser fornuft og fleksibilitet.
 • Vi har klare satsninger og prioriteringer.
 • Vi legger vekt på ansvarlighet hos hver enkelt, også for at lokaler og omgivelser ser ordentlige ut.

Pedagogisk plattform

Ved Thora Storm vgs utvikles elevenes forutsetninger for å skape egen framtid. Dette innebærer blant annet at elevene gjennom skolearbeidet skal …:

- …reflektere over og bli bevisste på egne læringsstrategier

- …utvikle god selvinnsikt om egne muligheter og begrensninger

- …utvikle selvtillit og tro på egne evner slik at de lettere kan ta ut sitt potensial

- …utvikle sosial kompetanse og gode samarbeidsevner

- …utvikle handlings-  og endringskompetanse som vil gjøre dem best mulig i stand til å møte morgendagens samfunn.


…derfor vil alle lærere ved Thora Storm vgs arbeide i et fellesskap der vi er reflekterte, oppdaterte og bevisste på våre pedagogiske metodevalg. I arbeidet med fagenes kompetansemål skal det legges vekt på…:

- …å stimulere elevene til medvirkning og aktiv deltakelse i læreprosessene

- …å bruke undersøkende undervisningsmetoder

- …å stimulere til kreativitet og nyskaping

- …å bruke undervisningsmetoder som oppfordrer til samarbeid og samhandling

- …å vise helheten i fagene og sammenhengen mellom ulike fag

- …å bruke virkelighetsnære eksempler slik at de får erfare sammenheng mellom teori og praksis

- …å føre dialog med elevene om vurderingskriterier og bevisstgjøring om kriterier for måloppnåelse. ”Vurdering for læring” er et sentralt begrep i denne sammenhengen

Sist oppdatert 27.02.2020