Kjerneverdier og fokusområder

Ved Thora Storm vgs har vi tre kjerneverdier 

  • Engasjert  

Vi er engasjerte fordi det vi gjør på skolen har stor betydning både for den enkelte og for vår felles framtid. Engasjementet gir oss energi, læringsglede, kreativitet, mot og ambisjon.  

 

  • Inkluderende  

På Thora Storm skal alle føle seg velkommen. Vi er inkluderende og omsorgsfulle fordi vi bryr oss om hverandre. Vi mener mangfold er en styrke for læringsmiljøet, trivselen og tryggheten til elevene 

 

  • Ordentlig 

Vi er ordentlige fordi vi er opptatt av kvalitet og fremstår som tydelige, ansvarsfulle, pålitelige og profesjonelle.  

Kjerneverdiene er grunnmuren vi står på når vi jobber med fokusområdene våre 

På Thora Storm skal alle føle seg som en del av et demokratisk fellesskap. Vi legger til rette for at elevene skal bli trygge medborgere gjennom å bruke sin egen stemme og lytte til andre. På Thora Storm legger vi vekt påå utvikle sosiale ferdigheter og samarbeidsevner, god dømmekraft, kreativitet, kritisk tenkning og problemløsning. Våre elever skal forberedes på å mestre en morgendag i rask endring.  

 Elevene på Thora Storm skal bli bevisste på egne læringsstrategier og utvikle evnen til å søke kunnskap og drive selvstendige læringsprosesser – både alene og sammen med andre.  

 Vi vil at skoledagen skal være meningsfull og relevant. Elevene på Thora Storm skal oppleve relevans i fagene og se sammenhenger til dagsaktuelle problemstillinger og erfaringer. Vi benytter lokalmiljøet som læringsarena og søker internasjonalt samarbeid.  

Virkeligheten er fagovergripende. På Thora Storm skal elevene utvikle solid fagkompetanse slik at de også kan anvende fagene i ulike sammenhenger. Derfor legger vi vekt på samarbeid, slik at opplæringa blir både tverrfaglig og flerfaglig.  

Vurderingskal fremme læring. På Thora Storm er mestring, utvikling og økt kompetanse det viktigste målet med vurderingsarbeidet. Vi har dempet bruken av tallkarakterer og har fokuslæringsfremmende tilbakemeldinger.  

 Visjon: Vi utvikler menneskene som skal skape framtida!

 

Sist oppdatert 05.08.2022