Karakterer og klagefrister

Bilde1.jpg
Flytskjema klagebehandling

Skoleåret 2021-2022 publiseres standpunkt- og terminkarakterer på følgende dato:


Tirsdag 14. juni

Orden- og atferdskarakterer publisert på disse datoene er da foreløpig fastsatt, endelig fastsetting gjøres 21. juni.

Alle standpunkt- og terminkarakterer blir publisert i Everyday.

Informasjon om klagefrist:

Dersom du mener at regler for fastsetting av standpunktkarakteren din ikke er fulgt jf. Forskrift til opplæringsloven § 5-1, er klagefristen 10 dager fra offentliggjøring av karaktervedtaket (24. juni).

Som avgangselev, og elev ved påbygging til generell studiekompetanse, har du anledning til å klage innen 3 dager etter karakteren er offentliggjort (17. juni). Dette for at klagen skal kunne bli prioritert, og ha mulighet til å bli behandlet innen dokumentasjonsfristen til Samordna opptak. 

Lenke til digitalt klageskjema

Mer informasjon om klagebehandlingen finnes på Trøndelag fylkeskommunes nettsider

Dette blir det lagt vekt på når vi behandler din klage:

  • at standpunktkarakteren er basert på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser din kompetanse i faget. Et bredt vurderingsgrunnlag vil si at du har fått mulighet til å vise kompetansen din på flere og varierte måter.
  • at kompetansen er vurdert ut fra kompetansemålene i læreplanen i det aktuelle faget
  • at karakteren gir uttrykk for din samlede kompetanse ved avslutningen av opplæringen
  • at du har blitt gjort kjent med hva som er vektlagt i fastsettingen av standpunktkarakteren
  • at du har fått mulighet til å forbedre kompetansen din gjennom opplæringstiden i faget
Sist oppdatert 10.06.2022