Karakterer og klagefrister

Bilde1.jpg
Flytskjema klagebehandling

Skoleåret 2022-2023 publiseres standpunkt- og terminkarakterer på følgende dato:


Tirsdag 13. juni

Orden- og atferdskarakterer publisert på disse datoene er da foreløpig fastsatt, endelig fastsetting gjøres 22. juni.

Alle standpunkt- og terminkarakterer blir publisert i Everyday.

Informasjon om klagefrist:

Dersom du mener at regler for fastsetting av standpunktkarakteren din ikke er fulgt jf. Forskrift til opplæringsloven § 5-1, er klagefristen 10 dager fra offentliggjøring av karaktervedtaket (23. juni).

Som avgangselev, og elev ved påbygging til generell studiekompetanse, har du anledning til å klage innen 3 dager etter karakteren er offentliggjort (16. juni). Dette for at klagen skal kunne bli prioritert, og ha mulighet til å bli behandlet innen dokumentasjonsfristen til Samordna opptak. 

Lenke til digitalt klageskjema

Mer informasjon om klagebehandlingen finnes på Trøndelag fylkeskommunes nettsider

Dette blir det lagt vekt på når vi behandler din klage:

  • at du har fått vist din kompetanse på flere og varierte måter. Fordi kompetansemålene i et fag omfatter ulike kunnskaper, ferdigheter og kompetanser, skal læreren bruke varierte vurderingsmåter for å få informasjon om din kompetanse
  • at faglærer dokumenterer at standpunktkarakteren er basert på en samlet vurdering av din kompetanse i faget, det vil si at det ikke er anledning til å basere standpunktkarakteren på resultatet av kun én enkelt prøve, eller på grunnlag av bare noen utvalgte kompetansemål. Standpunktkarakteren kan heller ikke baseres på et matematisk gjennomsnitt av karakterer fra underveisvurderingen.
  • at kompetansen er vurdert ut fra kompetansemålene i læreplanen i det aktuelle faget
  • at karakteren gir uttrykk for din samlede kompetanse ved avslutningen av opplæringen
  • at du har blitt gjort kjent med hva som er vektlagt i fastsettingen av standpunktkarakteren
  • at du har fått mulighet til å forbedre kompetansen din gjennom opplæringstiden i faget
Sist oppdatert 24.04.2023