Karakterer og klagefrister

Bilde1.jpg
Flytskjema klagebehandling

Skoleåret 2023-2024 publiseres standpunkt- og terminkarakterer på følgende dato:


Fredag 7. juni

Orden- og atferdskarakterer publisert på disse datoene er da foreløpig fastsatt. Endelig fastsetting gjøres 20. juni. Alle standpunkt- og terminkarakterer blir publisert i Visma In School (VIS).

Informasjon om klagefrist:

Dersom du mener at regler for fastsetting av standpunktkarakteren din ikke er fulgt jf. Forskrift til opplæringsloven § 5-1, er klagefristen 10 dager fra offentliggjøring av karaktervedtaket (17. juni). Vi minner om at det kun er klagerett på standpunktkarakterer, og ikke terminkarakterer.

Som avgangselev har du anledning til å klage innen 3 dager etter karakteren er offentliggjort (10. juni). Dette for at klagen skal kunne bli prioritert, og ha mulighet til å bli behandlet innen dokumentasjonsfristen til Samordna opptak. 

Lenke til digitalt klageskjema

Mer informasjon om klagebehandlingen finnes på Trøndelag fylkeskommunes nettsider

Klage på eksamenskarakter

Ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan det bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for eksamensresultatet. Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt klager er gjort kjent med karakteren sin, eller burde ha gjort seg kjent med den. 

Lenke til digitalt klageskjema

Eksamenskarakterer for skriftlig eksamen publiseres etter fellessensur 19-21 juni og ordinær klagefrist er 1. juli. Klage på eksamenskarakter ved skriftlig eksamen registreres i Visma In School (VIS).

For elever som ønsker hurtigbehandling av sin klage for å rekke eventuelle dokumentasjonsfrister hos Samordna opptak, må klagen være registrert innen 26. juni senest kl. 10.00.

Oversikt over fag som tilbyr hurtigklagefrist våren 2024: norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskningslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2, engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og ledelse, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi, mediesamfunnet 3.

Veiledning til innsending av klage i VIS

Sist oppdatert 21.05.2024