Fraværsføring når elever har hjemmeskole

Dersom skolen som kontaktreduserende tiltak ikke kan ha alle elever på skolen samtidig, gjelder følgende for elever når de har hjemmeskole:

  • Eleven har plikt til å delta på all avtalt hjemmeskole. Dette gjelder uavhengig av om det er avtalt digital undervisning («synkron opplæring»), eller om eleven jobber selvstendig med avtalt arbeid hjemmefra («asynkron opplæring»).
  • Dersom eleven er forhindret fra å delta på avtalt hjemmeskole leveres det søknad /dokumentasjon på lik linje med om opplæringen hadde foregått på skolen.
  • Dersom eleven uten gyldig grunn unnlater å delta på avtalt hjemmeskole vil det jamfør ordensreglementet kunne få konsekvenser for den helhetlige vurderingen av elevens orden (levere pålagt arbeid til avtalt tid) og oppførsel (delta aktivt i opplæringen)
  • Manglende deltakelse på avtalt hjemmeskole kan bidra til at læreren mangler grunnlag til å gi vurdering, jmf fOLL § 3-3 (utdrag): Elevar, lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandidatar skal møte fram og delta aktivt i opplæringa. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at lærar og instruktør ikkje har tilstrekkeleg  vurderingsgrunnlag til å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i fag.
  1. Da det er vanskelig å håndheve en rettferdig ordning med fraværsføring for elever som på grunn av kontaktreduserende tiltak ved rødt nivå ikke har mulighet til å møte fysisk på skolen, føres det ikke fravær som kommer på vitnemålet eller teller mot fraværsgrensa i forbindelse med avtalt hjemmeskole. Avtalt hjemmeskole anses i denne sammenhengen som organisert studiearbeid etter forskriftens § 3-45.

Det føres fravær som vanlig når eleven etter planen skal være på skolen.