Miljøfyrtårn

5f3d2b4e2ba594aacdfd4315_Artikkelbanner_Nettside_NY2.jpg

Thora Storm videregående skole, en skole som skal ta miljøansvar og være en pådriver for et grønt skifte.

Overordnet plan for implementering og utvikling av skolens miljøpolicy og miljømålsettinger

  • Klima- og miljørapporten presenteres for de ansatte hvert år som en del av skolens HMS-arbeid.
  • Klima- og miljørapporten presenteres for avdelingselevrådene i løpet av oktober hvert år. Avdelingselevrådene blir aktivt bedt om innspill til tiltak og mål for skolens miljøsatsing. Innspill fra elevrådet tillegges vekt ved planlegging av miljøtiltak.
  • Skolen arbeider aktivt med det tverrfaglige temaet «Bærekraftig utvikling» ila. skoleåret. Arbeidet har som målsetting at elevene skal utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling. Lista med parametere for Miljøfyrtårn kan brukes som et utgangspunkt for å undersøke hvordan stoda er når det gjelder miljøbevissthet på Thora Storm. Gjennom dette arbeidet skal ansatte og elever finne vekstpunkter i forhold til miljøaspektene i Miljøfyrtårn og eventuelle andre/egne miljøaspekter.
  •  Revisjon av skolens miljøpolicy og -målsettinger foretas i utgangspunktet 1 gang pr. år. Skolens arbeidsmiljøutvalg har ansvar for å utarbeide forslag. Forslaget skal godkjennes og vedtas av skolens ledelse.