Matematikk R1 og R2

Funksjoner – modeller – vekstfart – grenseverdi – derivasjon – kontinuitet – potenser – logaritmer – likninger – parameterframstilling - vektorer og programmering – funksjoner – modeller -rekker – integrasjon – derivasjon – programmering – parameterframstilling – vektorer – kurver – trigonometri - radianer og bevis – skriftlig eller muntlig eksamen på vg2 og vg3

Matematikk R2 bygger på matematikk R1.

Innhold i faget

I R1 lærer du mer om funksjoner, hvor du skal analysere og tolke ulike funksjoner ved å bruke derivasjon. I tillegg skal du innenfor funksjoner gjøre rede for og argumentere for om en funksjon er kontinuerlig eller diskontinuerlig i et punkt i et definisjonsområde, og gi eksempler på anvendelser av diskontinuerlige funksjoner. Du skal også planlegge og gjennomføre et selvstendig arbeid med reelle datasett knyttet til naturvitenskapelige temaer og forhold.
I R1 lærer du også regler for potenser og logaritmer, og det å kunne bruke ulike strategier for å løse eksponentialligninger og logaritmeligninger. Du lærer videre om vektorer og regneregler for vektorer i planet, og det å kunne bruke vektorer til å beregne ulike størrelser i planet.

I R2 lærer du om funksjoner, hvor du skal analysere og tolke ulike funksjoner ved å bruke derivasjon og integrasjon. Du skal også anvende derivasjon og integrasjon, også numerisk, til å analysere og tolke egne matematiske modeller av reelle datasett. Programmering er ett av flere verktøy som benyttes til utvikling av algoritmer og til utforskning.

I R2 lærer du også om ulike rekker og det å gjøre rede for praktiske anvendelser av egenskaper ved rekker. Du jobber også med vektorer i rommet, og regneregler for dette, og det å bruke vektorer til å beregne ulike størrelser i rommet. Det er også fokus på å analysere og forstå matematiske bevis i dette faget.

Kompetansemål for læreplanen i matematikk R1:
https://www.udir.no/lk20/mat03-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv293

Kompetansemål for læreplanen i matematikk R2:
https://www.udir.no/lk20/mat03-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv294

Undervisningsmetoder

Undervisningen forgår både som gjennomgang på tavla, diskusjoner i grupper/makkerpar og oppgaveregning.  Oppgaver regnes mye på ark, men de løses også digitalt med geogebra og med programmering. Vurderingene er som oftest basert på skriftlige prøver som både foregår for hånd og digitalt, i tillegg til muntlig aktivitet i timene. Det er også fokus på selvretting av prøver i dette faget, et viktig poeng med prøver er at elevene skal vurdere seg selv for å kunne justere egen læring.

Eksamen

Matematikk R1: Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen.
Matematikk R2: Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen.

Fag fra vg1 som dette faget bygger på

R1 bygger videre på 1T fra vg1, hvor du lærte om funksjoner, modeller og likninger. Du bør ha middels til høy måloppnåelse i 1T dersom du skal fortsette med R-matte.

Gode fag å kombinere med

Fysikk - kjemi - teknologi og forskningslære

Matematikk inngår i alle disse fagene.

Sist oppdatert 12.05.2022