Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2

Kreativitet – samhold – aktivisering – bedriftsutvikling - salg - engasjement - inspirasjon - innovasjon - samarbeid – bærekraft – muntligpraktisk eksamen på vg2 – skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen på vg3

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 kan tas uavhengig av entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

Innhold i faget

Entreprenørskap og bedriftsutvikling handler om innsikt i etablering og videreutvikling av virksomheter. Faget skal gi elevene en teoretisk og praktisk forståelse av hvordan mennesker og virksomheter kan påvirke utviklingen av næringsliv og samfunn. Faget handler videre om hvordan entreprenørskap kan skape nye og utvikle eksisterende arbeidsplasser og forberede elevene på videre studier og framtidig arbeidsliv.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Entreprenørskap og bedriftsutvikling skal bidra til skaperglede, engasjement og utforskertrang ved å motivere elevene til å se muligheter for og verdien av etablering og videreutvikling av virksomheter, og å sette ideer ut i handling. Gjennom å la elevene bruke ulike faglige metoder stimulerer faget til nysgjerrighet og kritisk metodetenkning. Faget skal videre bidra til at elevene ser hvilken verdi samarbeid har for innovasjon og utvikling av virksomheter og samfunn. Faget skal bidra til bevissthet om utfordringer knyttet til etikk, og hvilke muligheter og utfordringer bærekraftig utvikling kan gi i arbeidet med å skape verdier.

Kompetansemål for læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling 1:
https://www.udir.no/lk20/ent01-03/kompetansemaal-og-vurdering/kv526

Kompetansemål for læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling 2:
https://www.udir.no/lk20/ent01-03/kompetansemaal-og-vurdering/kv527

Undervisningsmetoder

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1: Entreprenørskapsfaget bygger på kreativitet, innovasjon og samarbeid. I førsteåret oppretter man en ungdomsbedrift (UB) i grupper, hvor man blant annet lærer å etablere en bedrift, drifte den og videreutvikle bedriften på lag med andre elever. Arbeidet er i stor grad praktisk, og fremmer kreativitet, nyskaping og analytisk tenking. Muntlig arbeid er vektlagt som arbeidsmetode og i vurderingssituasjoner, og vurdering skjer fortløpende gjennom individuelt og generelt arbeid i timene. Vurderingen vektlegger samarbeid, utvikling, eget arbeid og resultat av ungdomsbedriften. Man vil også lære det skriftlige arbeidet som henger sammen med søknader, bedrifter mm., slik som forretningsplaner, søknader om pengestøtte, pitching etc. Ungdomsbedriftene vil også få mulighet til å delta i ulike konkurranser, slik som Expo og Fylkesmesterskapet. Andre prosjekter kan være knyttet opp mot sosialt entreprenørskap hos ulike målgrupper. Entreprenørskap inviterer også til samarbeid med andre programfag. Et eksempel kan være samarbeid med programfaget Engelsk 1, hvor elevene øver på å pitche på engelsk, eller ta kontakt med utenlandske produsenter og leverandører. Dette vil være nyttig for faget, da det kan være behov for dialog med internasjonale kontakter.

Vurdering blir gjort på bakgrunn av prosessene utført gjennom UB’en og andre aktiviteter. Det legges vekt på muntlige og skriftlige ferdigheter, planlegging og fremdrift, samarbeid og initiativ.

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2: I Entreprenørskap 2 jobber man med erfaringer fra entreprenørskap 1, og utvikler denne kunnskapen videre. I dette faget vil det også være en del praktisk arbeid, som fremmer kreativitet og nyskaping. Faget inneholder både muntlig og skriftlig arbeid. Dette året vil klassen i større grad samarbeide i ulike prosjekter, som for eksempel Innovasjonscamp. I Entreprenørskap 2 vil tema som innovasjon, bedriftsutvikling og internasjonalisering være sentrale tema.

Vurdering vil bli gjort på bakgrunn av arbeidet som gjøres, og det er fokus på å ta eget initiativ og evnen til å jobbe alene, så vel som på team. Gjennom samarbeid og samtaler med flere aktører og bedrifter, vil det være mange muligheter til å vise sine ferdigheter. Det legges også vekt på muntlige og skriftlige ferdigheter, siden det vil være relevant for eksamen. Det vil alltid være en forventning om innsats fra lærere og medelever, som er en stor drivkraft for de fleste, og kan oppleves som motiverende og sosialt. Vurderinger skjer fortløpende.

Eksamen

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1: Eleven kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen.

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2: Eleven kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen.

Fag fra vg1 som dette faget bygger på

Faget bygger blant annet på norsk, engelsk og samfunnsfag fra førsteåret. Det er ingen faglige krav for å ta entreprenørskap 1 eller 2.

Gode fag å kombinere med

Engelsk – reiseliv og språk – sosiologi og sosialantropologi

Faget egner seg godt for elever som er interesserte i aktiviteter, bedriftsutvikling, nyskaping, bærekraft og felles forbedring

Sist oppdatert 02.12.2021