Psykologi 1 og 2

Tanker, emosjoner og atferd - menneskelig utvikling og samspill - evolusjon og biologi - læringspsykologi - individ og gruppe - kommunikasjon - psykisk helse og psykiske lidelser - vitenskapelig og kritisk tenkning - muntlig eksamen vg2 - skriftlig eller muntlig eksamen vg3

Du kan ta psykologi 2 selv om du ikke har tatt psykologi 1. Disse fagene bygger ikke på hverandre.

Innhold i faget 

Psykologi handler om å forstå menneskets tanker, emosjoner og atferd. Faget skal gi et vitenskapelig perspektiv på psykologiske prosesser og mekanismer, i og mellom mennesker, og bidra til at elevene utvikler en sammensatt og mer helhetlig forståelse av mennesket. Psykologi handler om det fellesmenneskelige, det som gjør oss like, men også det som gjør oss ulike og unike. I en verden preget av stadige endringer og utfordringer, kan faget bidra til økt medborgerskap gjennom bevisstgjøring og forståelse av seg selv og andre, på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Faget danner også grunnlag for samhandling på ulike arenaer, som skole, studier og arbeidsliv.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Psykologi skal bidra til refleksjon omkring og forståelse av menneskelig mangfold og likeverd. Videre handler faget om forståelse av hva som påvirker menneskers identitet og oppfatning av seg selv. Dette skal danne grunnlag for kritisk tenkning og etisk bevissthet og åpne for ny innsikt.

Psykologi 1 gir en innføring i sentrale psykologiske emner som utviklingspsykologi, læringspsykologi, biologisk psykologi og helsepsykologi. Du vil her lære mer om for eksempel ulikheter i gutters og jenters seksualitet, hvordan barn knytter seg til omsorgspersoner, hvor mye av din intelligens som skyldes arv og miljø, hva som skjer i hjernen når vi inntar rusmidler og hvordan vi får angst. Hvis du har et ønske om å forstå deg selv og andre mennesker, er dette faget for deg.

Psykologi 2 gir en innføring i sentrale psykologiske emner som sosialpsykologi, kommunikasjon og helsepsykologi. Du vil her lære mer om hvorfor gruppepress gjør at vi for eksempel bruker penger på dyre klær, hvordan dataspill og pornografi påvirker holdninger og psykisk helse, hva som kjennetegner ulike psykiske lidelser og hvordan vi skal tolke partneren vår sitt kroppsspråk. Hvis du har et ønske om å forstå deg selv og andre mennesker, er dette faget for deg.

Kompetansemål til læreplan i psykologi 1:
https://www.udir.no/lk20/psy01-03/kompetansemaal-og-vurdering/kv517

Kompetansemål til læreplan i psykologi 2:
https://www.udir.no/lk20/psy01-03/kompetansemaal-og-vurdering/kv518 

Undervisningsmetoder

Faget er opptatt av mellommenneskelige problemstillinger og undervisningen vil derfor i stor grad være basert på dialog og gruppearbeid. Arbeid med dokumentarer, film og tv-serier er en viktig del av undervisningen i tillegg til å jobbe med forskningsartikler og læreboka. Akademisk skriving der det forventes at elevene er i stand til å reflektere over og drøfte fagets problemstillinger står også sentralt siden psykologi 2 har en skriftlig eksamensform.

Eksamen 

Psykologi 1: Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen.
Psykologi 2: Elevene kan trekkes ut til muntlig eller skriftlig eksamen.

Fag fra vg1 som dette faget bygger på

Faget psykologi har elementer som passer både innenfor den humanistiske, samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige tradisjonen. Faget kan derfor sies å bygge på mange av fellesfagene som norsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk.

Gode fag å kombinere med

Psykologi har sin forankring i både naturvitenskapen og samfunnsfagene og lar seg derfor kombinere med fag som for eksempel biologi og sosialkunnskap. Psykologi kan være et nyttig fag hvis du i fremtiden ønsker å jobbe med mennesker eller bare ønsker å lære mer om hvorfor vi tenker, føler og handler som vi gjør.

Sist oppdatert 11.11.2021