Samfunnsgeografi

Samfunnsgeografisk metode og teknologi - befolkning og geografisk mobilitet – ressursforvaltning - globalisering og bærekraftig utvikling - muntlig eksamen

Samfunnsgeografi er ett av fire fag innen fagområdet politikk, individ og samfunn, sammen med fagene sosiologi og sosialantropologi, sosialkunnskap og politikk og menneskerettigheter. Fagene bygger ikke på hverandre, og kan tas uavhengig av hverandre.

Innhold i faget

Samfunnsgeografi handler om samspillet mellom natur og samfunn, og hvordan sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske betingelser og prosesser virker inn på menneskers liv. Gjennom arbeid med faget skal elevene utvikle metodiske ferdigheter og få innsikt i samfunnsgeografiske prosesser og endringer på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Faget skal også gi innsikt i sammenhengen mellom sosiale prosesser, miljø og samfunn og på denne måten forberede elevene til å bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Faget skal videre gi elevene forståelse av hvordan de kan påvirke og delta i styringsprosesser, og forberede dem på videre studier og arbeidsliv.

Kompetansemål til læreplan i samfunnsgeografi:
https://www.udir.no/lk20/pos03-01/kompetansemaal-og-vurdering/kv499

Undervisningsmetoder

I dette faget benytter vi samfunnsvitenskapelige metoder og prosjektbasert læring. Dette innebærer blant annet feltarbeid, diskusjoner, gruppearbeid, fagtekster og akademisk skriving. Vi drar også på ekskursjoner der det er hensiktsmessig.

Både muntlig aktivitet og skriftlig arbeid er vektlagt.

Eksamen 

Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen.

Fag fra vg1 som dette faget bygger på

Faget bygger videre på samfunnskunnskap, geografi og naturfag.

Gode fag å kombinere med

Geofag, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, rettslære, psykologi, entreprenørskap, reiseliv, teknologi og forskningslære, matematikk S.

Sist oppdatert 03.12.2021