Samfunnsgeografi

Samfunnsgeografisk metode og teknologi – samfunnsendringer – byutvikling - befolkning og geografisk mobilitet – ressursforvaltning - globalisering og bærekraftig utvikling - muntlig eksamen

Samfunnsgeografi er ett av fire fag innen fagområdet politikk, individ og samfunn, sammen med fagene sosiologi og sosialantropologi, sosialkunnskap og politikk og menneskerettigheter. Fagene bygger ikke på hverandre, og kan tas uavhengig av hverandre.

Innhold i faget

Samfunnsgeografi handler om å forstå årsaker til og konsekvenser av samfunnsendringer. Det innebærer å forstå hvordan samfunnet endrer seg på ulike geografiske nivåer; globalt, regionalt og lokalt.

Gjennom faget samfunnsgeografi får man et innblikk i samspillet mellom natur og samfunn, og hvordan sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske betingelser og prosesser virker inn på menneskers liv. Spesielt ser vi på hvordan globalisering preger samfunnsutviklingen. Faget skal gi elevene forståelse av hvordan de kan påvirke og delta i styringsprosesser og slik forberede dem på et arbeidsliv for framtiden. Faget passer godt for deg som er samfunns- og miljøengasjert. Spesielt legger vi vekt på tiltak for en bærekraftig og framtidsrettet samfunnsutvikling på ulike geografiske nivåer. I faget benyttes dagsaktuelle eksempler i tilknytning til de ulike hovedområdene. Vi er også på flere ekskursjoner gjennom skoleåret, som blant annet byutviklingsprosjektet Nyhavna og vitenskapsmuseet med innblikk i Trondheim fram mot 2050 med tanke på klimaendringer.

Samfunnsgeografi gir varierte muligheter både innenfor ulike studier og fremtidige jobbmuligheter. Du kan jobbe med byutvikling, miljø, journalistikk, undervisning, bistand og samferdsel.

Kompetansemål til læreplan i samfunnsgeografi:
https://www.udir.no/lk20/pos03-01/kompetansemaal-og-vurdering/kv499

Undervisningsmetoder

I dette faget benytter vi samfunnsvitenskapelige metoder og prosjektbasert læring. Dette innebærer blant annet prosjekt, feltarbeid, diskusjoner, gruppearbeid, fagtekster og akademisk skriving. Vi drar også på ekskursjoner der det er hensiktsmessig.

Både muntlig aktivitet og skriftlig arbeid er vektlagt.

Eksamen 

Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen.

Fag fra vg1 som dette faget bygger på

Faget bygger videre på samfunnskunnskap, geografi og naturfag.

Gode fag å kombinere med

Geofag, sosialkunnskap, sosiologi og antropologi, politikk og menneskerettigheter, entreprenørskap, rettslære, psykologi, entreprenørskap, reiseliv, teknologi og forskningslære, matematikk S.

Sist oppdatert 06.09.2022