Sosialkunnskap

Samfunnsvitenskapelig metode og kildebruk - velferdsstat og menneskerettigheter – arbeidsliv – sosialisering -ekskludering – medborgerskap - kulturforståelse og sosiale strukturer - skriftlig eller muntlig eksamen

Sosialkunnskap er ett av fire fag innen fagområdet politikk, individ og samfunn., sammen med fagene sosiologi og sosialantropologi, samfunnsgeografi og politikk og menneskerettigheter. Fagene bygger ikke på hverandre, og kan tas uavhengig av hverandre.

Innhold i faget

Sosialkunnskap handler om å gi elevene samfunnsvitenskapelig innsikt i det moderne samfunnet. Gjennom faget skal elevene utvikle forståelse av hvilken betydning politiske, sosiale og kulturelle prosesser har for individet og samfunnet. Faget skal gi særlig gi innsikt i velferdsstatens og arbeidslivets rolle for hvordan livet blir for enkeltindivider og grupper i samfunnet. Som i andre fag innen samme fagområde, skal sosialkunnskap gi elevene innsikt i hvordan samfunn, kultur og individ preges av politiske ideologier og valg, mangfold, globalisering og raske teknologiske endringer, og slik legge til rette for videre studier og arbeidsliv.

Kompetansemål til læreplan i sosialkunnskap:
https://www.udir.no/lk20/pos02-01/kompetansemaal-og-vurdering/kv497

Undervisningsmetoder

I dette faget benytter vi samfunnsvitenskapelige metoder og prosjektbasert læring. Dette innebærer blant annet egne undersøkelse, diskusjoner, gruppearbeid, fagtekster og akademisk skriving. Vi drar også på ekskursjoner der det er hensiktsmessig.

Både muntlig aktivitet og skriftlig arbeid er vektlagt.

Eksamen

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen

Fag fra vg1 som dette faget bygger på

Faget bygger videre på samfunnskunnskap.

Gode fag å kombinere med

Sosiologi og sosialantropologi, samfunnsgeografi, politikk og menneskerettigheter, psykologi, teknologi og forskningslære, matematikk S

Sist oppdatert 03.12.2021