Sosiologi og sosialantropologi

Samfunnsvitenskapelig metode og kildebruk - sosialisering og medborgerskap - kulturforståelse og sosiale strukturer - muntlig eksamen

Sosiologi og sosialantropologi er ett av fire fag innen fagområdet politikk, individ og samfunn., sammen med fagene samfunnsgeografi, sosialkunnskap og politikk og menneskerettigheter. Fagene bygger ikke på hverandre, og kan tas uavhengig av hverandre.

Innhold i faget

Sosiologi og sosialantropologi handler om å gi elevene samfunnsvitenskapelig innsikt i det moderne samfunnet og samfunnsutviklingen. Gjennom faget skal elevene utvikle forståelse av hvilken betydning sosiale og kulturelle prosesser har for individet og samfunnet. Faget skal også gi forståelse av ulike levemåter og perspektiver, og slik utvikle demokratisk medborgerskap i det mangfoldige samfunnet. Faget skal videre gi elevene innsikt i hvordan samfunn, kultur og individ preges av mangfold, globalisering og raske teknologiske endringer, og slik legge til rette for videre studier og arbeidsliv.

Kompetansemål til læreplan i sosiologi og sosialantropologi:
https://www.udir.no/lk20/pos04-01/kompetansemaal-og-vurdering/kv494

Undervisningsmetoder

I dette faget benytter vi samfunnsvitenskapelige metoder og prosjektbasert læring. Dette innebærer blant annet feltarbeid, diskusjoner, gruppearbeid, fagtekster og akademisk skriving. Vi drar også på ekskursjoner der det er hensiktsmessig.

Både muntlig aktivitet og skriftlig arbeid er vektlagt.

Eksamen

Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen.

Fag fra vg1 som dette faget bygger på

Faget bygger videre på samfunnskunnskap.

 Gode fag å kombinere med

Samfunnsgeografi, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, psykologi, entreprenørskap, reiseliv og språk, teknologi og forskningslære, matematikk S.

Sist oppdatert 03.12.2021