Politikk og menneskerettigheter

Politisk teori og demokratiforståelse - makt, påvirkning og medborgerskap - menneskerettigheter og den internasjonale rettsorden - samfunnets politiske system - skriftlig eller muntlig eksamen

Politikk og menneskerettigheter er ett av fire fag innen fagområdet politikk, individ og samfunn, sammen med fagene sosiologi og sosialantropologi, sosialkunnskap og politikk og menneskerettigheter. Fagene bygger ikke på hverandre, og kan tas uavhengig av hverandre.

Innhold i faget 

Politikk og menneskerettigheter handler om hvordan vårt eget og andre samfunn blir styrt gjennom politiske beslutninger. Faget skal gi innsikt i menneskerettighetenes betydning individuelt, nasjonalt og internasjonalt. Faget skal også gi grunnlag for aktiv samfunnsdeltakelse og forståelse av og respekt for andre menneskers synspunkter, verdier og kulturuttrykk. Arbeid i faget skal bidra til å utvikle kompetanse som er nyttig for videre studier og arbeidsliv.

Kompetansemål til læreplan i politikk og menneskerettigheter:
https://www.udir.no/lk20/pos05-01/kompetansemaal-og-vurdering/kv498

Undervisningsmetoder

I dette faget benytter vi samfunnsvitenskapelige metoder og prosjektbasert læring. Dette innebærer blant annet feltarbeid, diskusjoner, gruppearbeid, fagtekster og akademisk skriving. Vi drar også på ekskursjoner der det er hensiktsmessig.

Både muntlig aktivitet og skriftlig arbeid er vektlagt.

Eksamen 

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen.

Fag fra vg1 som dette faget bygger på

Faget bygger videre på samfunnskunnskap.

Gode fag å kombinere med

Samfunnsgeografi, sosialkunnskap, sosiologi og sosialantropologi, rettslære, psykologi, entreprenørskap, reiseliv, teknologi og forskningslære, matematikk S.

Sist oppdatert 03.12.2021