Geofag 1 og 2

Flom - kvikkeleireskred - jordskjelv - vulkanutbrudd - tsunami, stein - jord - vann - det grønne skiftet - byer synker - day zero - sykloner - tørke - isbreer - ras -global oppvarming -fornybar energi og det grønne skiftet - muntlig-praktisk eksamen vg2 - skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen vg3

På Heimdal kjører vi fagene geofag 1 og geofag 2 annethvert år. De to fagene kan tas uavhengig av hverandre, så det går helt fint å ha geofag 2 før geofag 1. Til sammen vil de to fagene gi full fordypning i geofag.

Innhold i faget

Geofag 1 er læren om hvordan jorda er bygget opp og kunnskap om prosesser som påvirker og former naturen rundt oss. Visste du at det er over 40 typer metaller i en mobiltelefon – alle hentet fra stein! Naturressurser som luft, jord, berggrunn og vann spiller en stor økonomisk rolle både lokalt i Norge og globalt, og kunnskap om hvordan vi skal finne, bruke og ta vare på disse ressursene vil være viktig i framtida. Vi utforsker sammenhengene mellom platebevegelser og store naturfarer som jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunamier i ulike deler av verden. I tillegg ser vi på vann som livsviktig ressurs og hvordan verden med økende klimautfordringer kan tilpasse seg så vel mangel på vann som økende mengder vann.

Geofag 2: I løpet av et år blir mange mennesker både i Norge og verden rammet av små og store naturkatastrofer. Hvorfor er det mer regn i Bergen enn på Hamar, og kan det bli enda våtere? Hvordan blir været i morgen? Lurer du på hvorfor de kraftigste stormene ofte treffer Filippinene eller hvorfor Australia rammes både av tørke og flom? Hva er konsekvensene av klimaendringene for enkeltmennesker, samfunn og økosystem? Hva er menneskenes rolle og hvordan kan vi redusere og tilpasse oss endringene som skjer? Med ett ord kan geofag 2 beskrives som klimafaget. Dette faget vil gi deg et godt grunnlag for videre studier innen klima, miljø, ressurser eller geofarer og det vil gi deg innsikt som bidrar til at du kan forstå og følge diskusjoner om bærekraftig utvikling.

Hvis du er nysgjerrig på å lære mer om disse temaene, så kan geofag være noe for deg!

Kompetansemål til læreplan i geofag 1:
https://www.udir.no/lk20/gfg01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv572

Kompetansemål til læreplan i geofag 2:
https://www.udir.no/lk20/gfg01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv573

Undervisningsmetoder

I geofag bruker vi varierte undervisningsmetoder. I timene jobber vi mye med små og større prosjekter, ofte med utgangspunkt i aktuelle hendelser rundt omkring i verden eller ut fra ting vi observerer i nærområdet. Bilder og videoer er viktige hjelpemiddel i faget. Vurderingene er en blanding av skriftlige prøver eller innleveringer og muntlige diskusjoner eller presentasjoner.

Eksamen

Geofag 1: Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen
Geofag 2: Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen

Fag fra vg1 som dette faget bygger på

Geofag bygger videre på den naturgeografiske delen av geografi.

Gode fag å kombinere med

Biologi, teknologi og forskningslære, fysikk, kjemi, samfunnsgeografi

Med geofag har du et godt grunnlag for videre studier i mange ulike retninger hvor du i din framtidige jobb kan løse samfunnsutfordringer innen klima, miljø, energi, ressurser eller geofarer. Uavhengig av om du velger å studere videre innen dette feltet, så vil faget gi deg en innsikt som bidrar til at du kan forstå og følge diskusjoner om bærekraftig utvikling.

Bilder fra geofagene

Sist oppdatert 12.05.2022